تبلیغ اطراف قم/94 و 95

تبلیغ اطراف قم/94 و 95

تبلیغ اطراف قم/94 و 95

محمدرضا حیدری

2 بهمن 1398

تبلیغ اطراف قم/94 و 95:

1. تبلیغ فاطمیه دوم-سال 94 :

اهم فعالیت های صورت گرفته در این دوره 35 روزه :

 1. شناسایی آسیبها و فرصت های تبلیغی
 2. اقامه نماز جماعت در مسجد روستا
 3. برقراری مراسمات عزاداری فاطمیه اول و دوم در مسجد روستا
 4. برگزاری جلسات آموزش قرائت قرآن و قرائت نماز
 5. برگزاری حلقه های اعتقادی جهت رفع برخی آسیبهای شناسایی شده
 6. کار با کودک توسط مبلغ یارها
 7. برقراری غرفه های پاسخگویی در شش امامزاده در عصر روز های پنجشنبه
 8. برقراری غرفه کودک جهت جذب و آشنایی کودکان با مفاهیم اسلامی در شش امامزاده در عصر روزهای پنجشنبه

 

2. تبلیغ اطراف قم – پایان هفته ها – سال 95:

این دوره در پایان هفته ها و جهت تداوم ارتباط مبلغین با مردم در مناطق تبلیغی تا ابتدای ماه مبارک برنامه ریزی شد ودر این دوره بیشتر به تکمیل نواقص دوره تبلیغی گذشته و البته زمینه سازی فکری جهت شروع دوره تبلیغی بعد (ماه مبارک رمضان) پرداخته شد.

 

اهداف اصلی سرگروه ها:

1. شناسایی دقیق موقعیت ها و فرصت های تبلیغی

2.جذب و همراهی هرچه بهتر با دهیاران مناطق تبلیغی

3.آماده سازی محتوای تبلیغی جهت استفاده مبلغین در ماه مبارک

4.پیگیری جهت هماهنگی هرچه بهتر سازمانها و نهادهای مختلف از جمله اوقاف جهت پشتیبانی هرچه بهتر طرح

 

فعالیتهای صورت گرفته در این دوره:

 1. شناسایی آسیبها و فرصت های تبلیغی
 2. اقامه نماز جماعت در مسجد روستا
 3. برگزاری حلقه های اعتقادی جهت رفع برخی آسیبهای شناسایی شده
 4. کار با کودک توسط مبلغ یارها
 5. برقراری غرفه های پاسخگویی در شش امامزاده در عصر روز های پنجشنبه
 6. برقراری غرفه کودک جهت جذب و آشنایی کودکان با مفاهیم اسلامی در شش امامزاده در عصر روزهای پنجشنبه

«تبلیغ اطراف قم/94 و 95»

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه