شعارهای جبهه فرهنگی صبح قریب

شعارهای جبهه فرهنگی صبح قریب

شعارهای جبهه فرهنگی صبح قریب

محمدرضا حیدری

15 دی 1398

شعارهای جبهه فرهنگی صبح قریب / جبهه  هرساله شعاری را برای خود انتخاب میکند و بر اساس آن سیاست های و برنامه های کلی و جزئی اش را اجرا میکند

شعارهای جبهه فرهنگی صبح قریب /همدلی، هنزبانی، هم افزایی/جهاد فرهنگی،اقدام و عمل/آموزش-پژوهش-تبلیغ/حمایت از فعالیتها/رونق فععالیتها

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه