طرح تربیتی-تبلیغی در مدارس

طرح تربیتی-تبلیغی در مدارس

طرح تربیتی-تبلیغی در مدارس

محمدرضا حیدری

26 اسفند 1398

#تبلیغ_نوین
-طرح تربیتی-تبلیغی در مدارس ، مساجد و بستر اجتماع:

• باتوجه به تغییر مسیر در جریان فرهنگی کشور و شکل گیری جریان های کوتاه و در عین حال با تاثیرات ژرف و عمیق در نظامات    فرهنگی در جهت تخریب الگوی ایرانی اسلامی و فرهنگ بومی بدنه اجتماع و البته وجود بسترهای فراوان جهت نفوذ فکری در خانواده های ایرانی ؛ دیگر نمیتوان صرفا با ابزار های تبلیغی تربیتی گذشته به فرهنگ سازی صحیح و البته ایستادگی در برابر این حجم وسیع از توطئه ها بسنده کرد و برای رسیدن به نقطه آرمانی در نگاه دین و آرمان های نظام شکوهمند اسلامی لازم است که با نگاهی نو و شیوه های نوین در جهت اصلاح و رسیدن به اهداف فوق الذکر گام برداشت.

• طرح نامه پیش رو بر اساس سه الگوی اساسی تربیت دینی در نظر دارد با ارائه قالبی نوین

در جهت تربیت نسلی انقلابی گام بردارد امید که این فعالیتها بتواند در این نبرد فرهنگی راهگشا باشد.

• لازم به ذکر است که این طرح براساس برآورد های صورت گرفته در جامعه هدف استان زنجان نگاشته شده است و بسته به تغییر جامعه هدف و تشخیص کارشناسی نیازمند اصلاح و تغییر است.

فایل الصاقیطرح مدارس

طرح تربیتی-تبلیغی در مدارس

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه