پژوهش و تولید بروشور

پژوهش و تولید بروشور

پژوهش و تولید بروشور

محمدرضا حیدری

29 دی 1398

پژوهش و تولید بروشور

1)بروشور – تصحیح نماز – سال 94

آماده سازی بروشور تصحیح نماز، جهت استفاده در برنامه های مختلف فرهنگی تبلیغی، یکی از فعالیت های مجموعه می باشد.

2) پژوهش و تولید بروشور – نیازمندی های معنوی – سال 94

سوالات مکرر مردم در زمینه های مختلف دینی، و نیاز به ارتباط با مراکز پاسخگویی و مشاوره، یکی از نیازمندی های معنوی زندگی مردم می باشد.

تهیه بروشور نیازمندی های معنوی، در پاسخ به این نیاز، تهیه شده است.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه